A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója és közhasznúsági melléklet, 2019. évről

Közlemény az adózók rendelkezése szerint a kedvezményezett részére átutalt összeg felhasználásáról, 2019. évtől
Megtekintés

Közhasznúsági jelentés és pénzügyi beszámoló 2018. évről

Közhasznúsági jelentés és pénzügyi beszámoló 2017. évről

Közhasznúsági jelentés és pénzügyi beszámoló 2016. évről

Közhasznúsági jelentés és pénzügyi beszámoló 2015. évről

Közhasznúsági jelentés és pénzügyi beszámoló 2014. évről

Közhasznúsági jelentés  és pénzügyi beszámoló 2013. évről

 Közhasznúsági jelentés  és pénzügyi beszámoló 2012. évről
Megtekintés


KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. ÉVRŐL

I. Támogatások részletezése forrásonként

1. Magánszemélyek tagdíjai 352 000
2 Banki kamat 19 197
3. Adomány 438 876
4. Pályázati támogatás 1 434 836
5. 1% 523 231
6. Tagi kölcsön 100 000
Összesen: 2 868 140

II. Cél szerinti juttatások

1. Ideiglenes falkorona-védelem 2 515 625
Összesen: 2 515 625

III. Tagdíj

1. Nincs kifizetés 0,-

IV. Kapott juttatások és a vagyon felhasználásának részletezése

1. Számlavezetési díj 43 428
2. Útiköltség 247 620
3. Telefonköltség 99 259
4. Nyomtatvány, irodaszer 56 038
5. Posta 19 475
6. Szállás 127 640
7. Egyéb költség 203 250
Összesen: 796 710

V. Vezető Tisztségviselőknek

1. Nincs kifizetés 0,-

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS – 2011. ÉVRŐL

A Szádvárért Baráti Kört a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bíróság Pk.60.073/2007/4. számon vette nyilvántartásba közhasznú szervezetként 2007. április 6-án. A Szádvárért Baráti Kör 2011. évben is az 1997. évi CLVI. törvény 26.§ c.) pontja 6. alpontja szerinti közhasznú tevékenységet folytatta (kulturális örökség megóvása).

1. A közhasznú tevékenységre fordított költségek részletezése:

Az előző évhez képest bevételeink csökkentek, melynek oka, a külföldi adományok visszaesése, ebben az évben mindösszesen 45 876 Ft bevételt kaptunk ebből a forrásból. Bevételeink változatlanul a sikeres pályázatokból, a magánszemélyek által adott támogatásból, illetve a tagok által fizetett tagdíjakból tevődtek össze. Rendelkezésre állt továbbá a 2010. évről áthozott, lekötött pénzösszeg, melynek révén a kamatbevétel is nőtt.

Egyesületünk 2011. évben a Nemzeti Kulturális Alap által kiírt feltételek alapján 1 250 000 Ft, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés által kiírt MECÉNÁS pályázaton pedig 184 836 Ft pályázati támogatáshoz jutott.

A Nemzeti Kulturális Alap által juttatott támogatást Szádvár külső vár északi falának ideiglenes falkorona-védelmére, a MECÉNÁS pályázat által nyújtott támogatást a Castrum Bene Egyesület konferenciáján való részvétel költségeire, illetve utazási költségre fordítottuk.

Az egyesület 2009. évben 3 212 335 Ft-ot fordított közhasznú tevékenységre. Kiadásaink 100 000 Ft tagi kölcsön visszafizetésen kívül közvetlenül illetve közvetetten – működési-kapcsolattartási, kommunikációs költségek – közhasznú alaptevékenységünk ellátására költöttük.

Ennek túlnyomó többségét ez évben is a fentebb ismertetett pályázat alapján elvégzett falmegóvási munkálatok nyersanyag- és munkadíj költsége jelentette (cél szerinti juttatás: 2 515 625 Ft), míg a részletezett kimutatás szerint a fennmaradó részt a kapcsolattartáshoz szükséges kommunikációra, irodaszerekre, propaganda-anyagra, szállásra, illetve közlekedésre fordítottuk.

Központi költségvetési szervtől, elkülönített állami pénzalaptól, helyi önkormányzattól, települési önkormányzatok társulásától, és mindezek szerveitől a Szádvárért Baráti Kör támogatásban 2011. évben nem részesült.

Az egyesület 2011. évben vezető tisztségviselőinek nem nyújtott juttatást.

A fentiek alapján közhasznú tevékenységének kiadásait 2011. évben az egyesület a befolyt tagdíjakból, pályázati támogatásból és adományokból fedezte.

2. A közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámoló:

A Szádvárért Baráti Kör 2011. évben tovább folytatta a Szögliget külterületén fekvő Szádvár népszerűsítését, ennek érdekében tagja szakmai szervezeteknek (Északi Várak Útja, Felső-magyarországi Várak Egyesülete, Castrum Bene Egyesület), részt vesz szakmai konferenciákon, honlapján naprakész információkat közöl a várról és az ott folyó munkálatokról, rendszeres kapcsolatot tart a szakmai szervezetekkel és a helyi önkormányzattal, valamint együttműködik lengyel kisebbségi önkormányzatokkal és szlovákiai hagyományőrző egyesülettel.

Az elmúlt évben – a vár területén évente kétszer elvégzett, hagyományos növényzet-tisztítási munkálatokon kívül – az elnyert pályázat előírásainak megfelelően a külső vár északi fala ideiglenes állagmegóvási munkálatainak megvalósítása történt meg.

Egyesületünk ez évben szakemberek irányítása és felügyelete alatt régészeti feltárást folytatott. A feltárás alatt nyitott kutatóárkok eredményei nyomán sikerült tisztázni a vár néhány régészeti kérdését, és jelentős mennyiségű tárgyi lelet is előkerült.

A Szádvárért Baráti Kör rendszeresen részt vesz a Szádvárral és környékével kapcsolatos kulturális rendezvényeken (Kulturális Örökség Napjai, Gömör-Tornai Fesztivál).

Szögliget, 2012. március 14.

Tomatás Tímea
Szádvárért Baráti Kör
elnök

———————————————————————————————–

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010. ÉVRŐL

I. Támogatások részletezése forrásonként

1. Magánszemélyek tagdíjai 343 000
2 Banki kamat 2 312
3. Adomány 2 101 300
4. Pályázati és egyéb támogatás 2 583 675
Összesen: 5 030 317

II. Cél szerinti juttatások

1. Nincs kifizetés 0,-

III. Tagdíj

1. Nincs kifizetés 0,-

IV. Kapott juttatások és a vagyon felhasználásának részletezése

1. Számlavezetési díj 46 601
2. Útiköltség 169 508
3. Telefonköltség 58 500
4. Nyomtatvány, irodaszer 31 800
5. Posta 8 145
6. Anyagköltség 96 625
7. Szállás, étkezés 139 500
8. Egyéb költség 3 233 694
Összesen: 3 784 373

V. Vezető Tisztségviselőknek

1. Nincs kifizetés 0,-

Perkupa, 2011. február 4.
Tomatás Tímea
Szádvárért Baráti Kör
Elnök

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS – 2010. ÉVRŐL

A Szádvárért Baráti Kört a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bíróság Pk.60.073/2007/4. számon vette nyilvántartásba közhasznú szervezetként 2007. április 6-án. A Szádvárért Baráti Kör az 1997. évi CLVI. törvény 26.§ c.) pontja 6. alpontja szerinti közhasznú tevékenységet folytatja (kulturális örökség megóvása).

1. A közhasznú tevékenységre fordított költségek részletezése:

Az előző évhez képest bevételeink tovább növekedtek, melynek forrásai a sikeres pályázatok, a magánszemélyek által adott támogatás, illetve jótékonysági akciók révén is sikerült jelentősebb bevételt elérni. A bevételhez hozzájárult továbbá az egyesületnek adományozott elismeréssel járó pénzjutalom is.

Egyesületünk 2010. évben költségvetési támogatásban nem részesült.

Az egyesület 2009. évben 3 784 373.- Ft-ot fordított közhasznú tevékenységre. Ennek túlnyomó többségét ez évben is az elnyert pályázat alapján elvégzett falmegóvási munkálatok nyersanyag- és munkadíj költsége jelentette (3 233 694.- Ft), míg a részletezett kimutatás szerint a fennmaradó részt a kapcsolattartáshoz szükséges kommunikációra, szállásra-étkezésre, illetve közlekedésre fordítottuk.

Cél szerinti juttatásban egyesületünk 2010. évben nem részesült.

Központi költségvetési szervtől, elkülönített állami pénzalaptól, helyi önkormányzattól, települési önkormányzatok társulásától, és mindezek szerveitől a Szádvárért Baráti Kör támogatásban 2010. évben nem részesült.

Az egyesület 2010. évben vezető tisztségviselőinek nem nyújtott juttatást.

A fentiek alapján közhasznú tevékenységének kiadásait 2010. évben az egyesület a befolyt tagdíjakból, pályázati támogatásból és adományokból fedezte.

2. A közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámoló:

A Szádvárért Baráti Kör 2010. évben tovább folytatta a Szögliget külterületén fekvő Szádvár népszerűsítését, ennek érdekében tagja szakmai szervezeteknek (Északi Várak Útja, Felső-magyarországi Várak Egyesülete, Castrum Bene Egyesület), részt vesz szakmai konferenciákon, honlapján naprakész információkat közöl a várról és az ott folyó munkálatokról, rendszeres kapcsolatot tart a szakmai szervezetekkel és a helyi önkormányzattal, valamint együttműködik lengyel kisebbségi önkormányzatokkal és szlovákiai hagyományőrző egyesülettel.

Az elmúlt évben – a vár területén évente kétszer elvégzett, hagyományos növényzet-tisztítási munkálatokon kívül – az elnyert pályázat előírásainak megfelelően a belső vár keleti oldalát képező úgynevezett Porkoláb-fal ideiglenes állagmegóvási munkálatainak megvalósítása, valamint a külső vár északi falának a 2011-ben tervezett ideiglenes falkorona-védelmi munkálatokra történő előkészítése történt meg.

Egyesületünk ez évben is megszervezte és lebonyolította a nyári gyermektábort, melynek keretében a diákok Szádvár és a környék kulturális és természeti értékeivel ismerkedtek, illetve részt vehettek a nyári vármentési munkálatokban valamint a középkori kultúráról is képet kaphattak a Várnap keretében.

A Szádvárért Baráti Kör rendszeresen részt vesz a Szádvárral és környékével kapcsolatos kulturális rendezvényeken (Kulturális Örökség Napjai, Gömör-Tornai Fesztivál).

Perkupa, 2011. február 4.
Tomatás Tímea
Szádvárért Baráti Kör
elnök

 

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS – 2009. évről

A Szádvárért Baráti Kört a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bíróság Pk.60.073/2007/4. számon vette nyilvántartásba közhasznú szervezetként 2007. április 6-án. A Szádvárért Baráti Kör az 1997. évi CLVI. törvény 26.§ c.) pontja 6. alpontja szerinti közhasznú tevékenységet folytatja (kulturális örökség megóvása).

1. A közhasznú tevékenységre fordított költségek részletezése:

Az előző évhez képest bevételeink megnövekedtek, melynek forrása egyfelől a sikeres pályázatok, másfelől megnövekedett a magánszemélyek által adott támogatás mértéke, illetve különböző jótékonysági akciók révén is sikerült jelentősebb bevételt elérni.

Egyesületünk 2009. évben költségvetési támogatásban nem részesült.

Az egyesület 2009. évben 2.302.919.- Ft-ot fordított közhasznú tevékenységre. Ennek túlnyomó többségét az elnyert pályázat alapján elvégzett ideiglenes falkorona védelmi munkálatok nyersanyag költsége jelentette (1.167.632.- Ft), míg a részletezett kimutatás szerint a fennmaradó részt a kapcsolattartáshoz szükséges kommunikációra, szállásra, régészeti szakmunkára illetve közlekedésre fordítottuk.

Cél szerinti juttatásban egyesületünk 2009. évben nem részesült.

Központi költségvetési szervtől, elkülönített állami pénzalaptól, helyi önkormányzattól, települési önkormányzatok társulásától, és mindezek szerveitől a Szádvárért Baráti Kör támogatásban 2009. évben nem részesült.

Az egyesület 2009. évben vezető tisztségviselőinek nem nyújtott juttatást.

A fentiek alapján közhasznú tevékenységének kiadásait 2009. évben az egyesület a befolyt tagdíjakból, pályázati támogatásból és adományokból fedezte.

2. A közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámoló:

A Szádvárért Baráti Kör 2009. évben tovább folytatta a Szögliget külterületén fekvő Szádvár népszerűsítését, ennek érdekében tagja szakmai szervezeteknek (Északi Várak Útja, Castrum Bene Egyesület), részt vesz szakmai konferenciákon, honlapján információkat közöl a várról és az ott folyó munkálatokról, rendszeres kapcsolatot tart a szakmai szervezetekkel és a helyi önkormányzattal.

Az elmúlt évben – a vár területén évente kétszer elvégzett, immár hagyományos növényzet-tisztítási munkálatokon kívül – az elnyert pályázat előírásainak megfelelően a külső vár déli falán ideiglenes falkorona védelmi munkálatainak megvalósítása történt meg.

Egyesületünk megszervezte és lebonyolította a nyári nemzetközi gyermektábort, melynek keretében a hajdani szádvári uradalomhoz tartozó területekről származó diákok megismerhették Szádvár és a környék kulturális és természeti értékeit, illetve részt vehettek a nyári vármentési munkálatokban. Ugyancsak ekkor került sor a korabeli szokásokat felelevenítő Várnap lebonyolítására is.

A Szádvárért Baráti Kör rendszeresen részt vesz a Szádvárral és környékével kapcsolatos kulturális rendezvényeken (Kulturális Örökség Napjai, Gömör-Tornai Fesztivál).

I. Támogatások részletezése forrásonként:

1. Magánszemélyek tagdíjai 318.000,-
2. Banki kamat 1.525,-
3. Adomány 817.540,-
4. Támogatás 493.382,-
5. Pályázati támogatás 848.955,-
Összesen: 2.479.402,-

II. Cél szerinti juttatások:

1. Nincs kifizetés 0,-

III. Tagdíj:

1. Nincs kifizetés 0,-

IV. Kapott juttatások és a vagyon felhasználásának részletezése:

1. Számlavezetési díj 30.949,-
2. Útiköltség 87.773,-
3. Telefonköltség 60.000,-
4. Irodaszer 38.088,-
5. Posta 8.970,-
6. Anyagköltség 1.167.632,-
7. Étkezés 174.447,-
8. Egyéb költség 507.260,-
9. Szállás 227.800,-
Összesen: 2.302.919,-

V. Vezető Tisztségviselőknek:

1. Nincs kifizetés 0,-

Tomatás Tímea sk.
Szádvárért Baráti Kör
elnöke

Perkupa, 2010. január 22.

 

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008. évről

A Szádvárért Baráti Kört a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bíróság Pk.60.073/2007/4. számon vette nyilvántartásba közhasznú szervezetként 2007. április 6-án.

1. Beszámoló a közhasznú tevékenységről

Az Egyesület tagjai
– ápolták kapcsolatukat az országos szervezetekkel, az egyházak területén működő tagjaival,
– szorgalmazták a régió ás főként Szádvár történelmének, kulturális és néprajzi, egyháztörténeti és gazdaságtörténeti vonatkozásainak bemutatását, népszerűsítését.

Az Egyesület
– rendszeresen kapcsolatot tartott a szakmai szervezetekkel,
– tagjai személyes kapcsolatainak fejlesztésére, évente 2 találkozót szervezett,
– weboldalán rendszeresen tájékoztatta tagjait.

2. A fentiekben részletezett közhasznú tevékenységek kiadásaihoz 2008. évben az Egyesület

A befolyt tagdíjakból és adományokból fedezte.

3. A Szádvárért Baráti Kör tisztségviselői részére az Egyesülettől 2008. évben kifizetés nem történt.

II. Támogatások részletezése forrásonként:

1. Magánszemélyek tagdíjaiSzámlavezetési díj 409.000,-
2. Banki kamat 3.358,-
3. Adomány 260.000,-
Összesen: 672.358,-

III. Cél szerinti juttatások:

1. Nincs kifizetés 0,-

IV. Tagdíj:

1. Nincs kifizetés 0,-

V. Kapott juttatások és a vagyon felhasználásának részletezése:

1. Számlavezetési díj 14.249,-
2. Útiköltség 90.246,-
3. Telefonköltség 45.000,-
4. Irodaszer 18.420,-
5. Posta 760,-
Összesen: 168.675,-

VI. Vezető Tisztségviselőknek:

1. Nincs kifizetés 0,-

Tomatás Tímea sk.
Szádvárért Baráti Kör
elnöke

Perkupa, 2009. január 31.

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2007. ÉVRŐL

I. Támogatások részletezése forrásonként:

1. Magánszemélyek tagdíjai 8.607,-
2. Banki kamat 52,-
3. Adomány 380.000,-
4. Tagi kölcsön 160.000,-
Összesen: 548.659,-

II. Cél szerinti juttatások:

1. Nincs kifizetés 0,-

III. Tagdíj:

1. Nincs kifizetés 0,-

IV. Kapott juttatások és a vagyon felhasználásának részletezése:

1. Számlavezetési díj 9.275,-
2. Éttermi szolgáltatás 41.814,-
3. Irodaszer 3.110,-
4. Nyomdai költség 112.800,-
5. Szállásdíj 135.500,-
6. Tagi kölcsön visszafizetés 160.000,-
Összesen: 462.499,-

V. Vezető Tisztségviselőknek:

1. Nincs kifizetés 0,-

Tomatás Tímea sk.
Szádvárért Baráti Kör
elnöke

Perkupa, 2007. január 31.

 

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS – 2007. ÉVRŐL

A Szádvárért Baráti Kört a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bíróság Pk.60.073/2007/4. számon vette nyilvántartásba közhasznú szervezetként 2007. április 6-án. A Szádvárért Baráti Kör az 1997. évi CLVI. törvény 26.§ c.) pontja 6. alpontja szerinti közhasznú tevékenységet folytatja (kulturális örökség megóvása).

1. A közhasznú tevékenységre fordított költségek részletezése:

Egyesületünk ebben az évben alakult, ennek megfelelően az induláshoz szükséges pénzforrásokat adományokból, kisebb részben a tagdíjból, illetve tagi kölcsönből fedeztük.

Egyesületünk 2007. évben költségvetési támogatásban nem részesült.

Az egyesület 2007. évben 302 499.- Ft-ot fordított közhasznú tevékenységre. Ennek túlnyomó részét a megszervezett vármentő napok, illetve tapasztalatszerző kirándulás szállás-étkezési és útiköltsége, a tevékenységünk bemutatásához beszerzett szóróanyagok, illetve kisebb részét a működéshez szükséges egyéb költségek tették ki.

Cél szerinti juttatásban egyesületünk 2007. évben nem részesült.

Központi költségvetési szervtől, elkülönített állami pénzalaptól, helyi önkormányzattól, települési önkormányzatok társulásától, és mindezek szerveitől a Szádvárért Baráti Kör támogatásban 2007. évben nem részesült.

Az egyesület 2007. évben vezető tisztségviselőinek nem nyújtott juttatást.

A fentiek alapján közhasznú tevékenységének kiadásait 2007. évben az egyesület a befolyt tagdíjakból, adományokból és tagi kölcsönből fedezte.

2. A közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámoló:

A Szádvárért Baráti Kör 2007. évben elkezdte a Szögliget külterületén fekvő Szádvár népszerűsítését, ennek érdekében tagjává vált szakmai szervezeteknek (Északi Várak Útja, Felső-magyarországi Várak Egyesülete, Castrum Bene Egyesület), részt vesz szakmai konferenciákon, elindított honlapján naprakész információkat közöl a várról és az ott folyó munkálatokról, kapcsolatot épített ki a szakmai szervezetekkel és a helyi önkormányzattal.

Az elmúlt évben két alkalommal került sor a vár területén növényzet-tisztítási munkálatokra, mely nélkül a tervezett állagmegóvási-régészeti tevékenység nem kezdhető meg. A tagság elismert szakemberek bevonásával szakmai-tapasztalatszerző kiránduláson vett részt azoknál a térségbeli váraknál, ahol előrehaladott a feltárási-helyreállítási tevékenység.

A Szádvárért Baráti Kör rendszeresen részt vesz a Szádvárral és környékével kapcsolatos kulturális rendezvényeken (Kulturális Örökség Napjai, Gömör-Tornai Fesztivál).

Perkupa, 2007. január 31.

Tomatás Tímea
Szádvárért Baráti Kör
elnök