Tájékoztató a Szádvárért Baráti Kör Egyesület tagságára és az iránta érdeklődőkre vonatkozó adatok kezeléséről

Szögliget, 2018. május 24.

Adatkezelési, adatvédelmi  tájékoztató a honlapra látogatóknak

Jelen tájékoztató célja az adatvédelmi szabályok betartása, a vonatkozó jogok érvényesítésének és kötelezettségek teljesítésének elősegítése, különösen az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek betartása. Az SzBK kiemelt célja, hogy a felhasználó, illetve az érintett vonatkozó jogai a lehető legteljesebb mértékben érvényesülni tudjanak.

Jelen tájékoztató a www.szadvar.hu honlap üzemeltetése során és tagsággal történő elektronikus kapcsolattartás során megszerzett és kezelt adatokra vonatkozik. Jelen tájékoztató visszavonásig hatályos.

Az adatvédelemmel összefüggő fontosabb fogalmak értelmezése a törvény alapján

 • Érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított, vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy.
 • Személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret – valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. Az e-mail cím is személyes adat!
 • Különleges adat: a faji eredetre, a nemzetiséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, a szexuális életre vonatkozó személyes adat; az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozó személyes adat, valamint a bűnügyi személyes adat.
 • Közérdekből nyilvános adat: a közérdekű adat fogalma alá nem tartozó minden olyan adat, amelynek nyilvánosságra hozatalát, megismerhetőségét vagy hozzáférhetővé tételét törvény közérdekből elrendeli.
 • Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely önállóan, vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja (tehát, aki az érdemi döntéseket meghozza, de a saját cégen belüli adatfeldolgozás is adatkezelői minőség).
 • Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet, vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése.
 • Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele.
 • Nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele.
 • Adatmegjelölés: az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából.
 • Adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése.
 • Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik.
 • Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely szerződés alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján kötött szerződést is – adatok feldolgozását végzi (tehát, a műszaki jellegű feladatokat elvégző személy, viszont a saját cégen belüli adatfeldolgozás adatkezelő).
 • Hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez.

A weboldalak fenntartójának adatai

Szádvárért Baráti Kör Egyesület (a továbbiakban: Egyesület)
székhely: Szögliget, Szabadság tér. 26., 3762
Elnök: Dr. Kovács Lajos
Nyilvántartási szám: 05-02-0064359
E-mail cím: kapcsolat@szadvar.hu , szervezes@szadvar.hu
Telefonszám: + 36 30 662 2290 (Dr. Kovács Lajos elnök), + 36 30 621 9825 (Dobos János fb. elnök)
Weboldal címe: https://www. szadvar.hu/

Az Egyesület honlapjának a használata nincs regisztrációhoz kötve, a honlap szokásos használatával kapcsolatban személyes adat kezelésére nem kerül sor. A szerverek automatikusan rögzítik a honlapra látogatók IP címét, de azt az Egyesület semmilyen módon nem tudja a felhasználó személyéhez kötni, számára ezen szerverinformációk legfeljebb a cookie-k és a statisztikai programok kapcsán tárolódnak és törlődnek is, lásd lentebb. Az Egyesület a weboldal üzemeltetéséhez és egyben a látogatók (esetleges) adatainak kezeléséhez külső szervezetet (adatfeldolgozót) nem vesz igénybe.

Az Egyesület honlapján nem jelentet meg reklámokat, ezért nem követi a látogatók érdeklődési körét, nem célja személyre szabott reklámok megjelentetése.
Az Egyesületnek nincs szokványos értelemben vett  hírlevele, csak belső levelezéssel tartja a kapcsolatot tagjaival és az olyan személyekkel, akik elektronikus elérhetőségüket megadták az Egyesületnek. Az ilyen formájú adatmegadást az Egyesület – mint testület – nem kezeli, nem tárolja és nem használja fel, ezek az adatok a konkrét kapcsolattartónál jelennek meg és ott tilthatóak le.

Amennyiben Ön bármely személyes adatát valamely módon (például elektronikus levélben) eljuttatja az Egyesülethez, ezzel hozzájárulását adja ahhoz, hogy azt az Egyesület  – az ügylet jellege által meghatározott célból és ideig – nyilvántartsa és kezelje.

Az Egyesület bármely, a weboldal használata során tudomására jutott személyes adatot az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései szerint kezeli.

Az Egyesület a tudomására jutott adatokat harmadik személy számára – a törvényben meghatározott eseteken kívül – semmilyen körülmények között nem adja ki.

Az Egyesület szolgáltatásai színvonalának emelése, illetve a biztonsági és adatvédelmi kockázatok megfelelő kezelése érdekében ún. „cookie”-kat használ. A cookie egy olyan kis adategyüttes, amelyet ez a webhely az Ön számítógépének böngészőprogramjában tárol és később onnan kiolvashat. A cookie-t más webhely nem képes elolvasni, csak az, amely azt elhelyezte. A cookie-t az Egyesület adminisztratív célokra használja fel, mint például a weboldal látogatottságának mérése. Egy cookie sem tartalmaz olyan személyes adatot, amely lehetővé tenné bárki számára az Ön e-mailen, telefonon, vagy hagyományos postai úton történő elérését. A böngészőprogram oly módon is beállítható, hogy a program üzenettel tájékoztassa Önt a cookie-k elhelyezéséről, illetve, hogy megakadályozza a cookie-k elhelyezését. A cookie-k tárolási ideje 6 hónap, ezután törlésre kerül.

A látogatók számával kapcsolatos adatok gyűjtése mellett a cookie-k például olyan adatokat is figyelnek, hogy a látogatók honnan érkeztek a webhelyre, és azt miként használják (pl. melyik oldalakat látogatják meg a legtöbben). Erre a célra a Google Analytics-et ( Google Analytics adatvédelmi szabályzat)  használjuk.

A cookie-k által begyűjtött adatokat nem használjuk fel arra, hogy Önt beazonosítsuk. Hozzászólás esetén az egyébként sem kötelezően megadandó e-mail címét kizárólag az oldal adminisztrátorai látják és csak rendkívül indokolt esetben használhatják a feltétlenül szükséges kapcsolattartásra. A promóciós célú felhasználás oldalunkon tiltott a felhasználó bármely adata – például akár a nickneve, akár a valós neve, stb. – tekintetében.  Lásd még: https://www.szadvar.hu/cookie-avagy-sutikrol/

Az érintett jogai érvényesítésével összefüggésben a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (a továbbiakban: Hatóság) fordulhat jogorvoslatért.

A Hatóság elérhetősége

Posta cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Telefon: +36 (1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Weboldal: http://naih.hu

Kártérítés és sérelemdíj iránti igény benyújtása: Amennyiben az adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak kárt okoz, köteles azt megtéríteni, illetve személyiségi jogsértés esetén az érintett az adatkezelőtől sérelemdíjat követelhet. Az érintettel szemben az adatkezelő felel az adatfeldolgozó által okozott károkért is.

Adatkezelési, adatvédelmi tájékoztató a tagságnak

A Szádvárért Baráti Kör Egyesület (továbbiakban Egyesület) célja, hogy a tagjaira vonatkozó személyes adatok védelme érdekében megtegyen minden olyan szükséges intézkedést, amellyel biztosítható az általa kezelt személyes adatok védelmének megfelelő szintje.

Jelen szabályzat célja, hogy ismertesse a tagokkal, hogy az Egyesület milyen rájuk vonatkozó személyes adatokat kezel, és hogy ismertessen a tagokkal az adatkezeléssel kapcsolatos minden lényeges körülményt.

Fogalmak:

érintett vagy tag: a SZBK Egyesület részt vevő természetes és jogi személy, magánszemély;

személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több gazdasági, kulturális jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;

hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adat- teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez;

tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatának kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adat törlését kéri;

adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja;

adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat további felhasználásának megakadályozása;

adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;

adattörlés: az adat felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállítása többé nem lehetséges;

adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából;

adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve, hogy a technikai feladatot az adaton végzik;

adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely szerződés alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján kötött szerződést is – adatok feldolgozását végzi;

Infotv.: az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény

Adatkezelő

Adatkezelő megnevezése: Szádvárért Baráti Kör

Adatkezelő nyilvántartási száma: 05-02-0064359

Adatkezelő székhelye: 3762 Szögliget, Szabadság tér 26.

Adatkezelő weboldala:https://www.szadvar.hu/

Adatkezelő képviselője: az Egyesület elnöke

Az adatkezelés elvei

Az Egyesület szabályzata, a tagokkal kapcsolatos személyes adatok kezelését az Infotv.-ben foglaltakon és az adatvédelemmel kapcsolatosan a szabályzat elkészítésének idején elérhető „jó gyakorlatokon” alapul.

Személyes adat kezelésére csak a tagok hozzájárulása, vagy törvényi felhatalmazás alapján kerülhet sor. A tagok hozzájárulását minden esetben az adatkezeléssel kapcsolatos lényeges körülményekre kiterjedő tájékoztatás előzi meg. A tagok a hozzájárulásukat kényszertől mentesen, önkéntesen adhatják meg.

Az adatok kezelésére csak előre meghatározott, a tagokkal előre közölt, tisztességes célból kerül sor. Az adatkezelés célhoz kötöttsége az adatkezelés egész folyamatában és az adatok esetleges továbbítása esetén is érvényesül.

Az Egyesület nem kezel olyan adatot, amely az adatkezelés céljának eléréséhez szükségtelen. Ezen kívül minden olyan esetben törekszik az adatkezelés minimalizálására, amennyiben ezt az informatikai rendszerek és az adatkezelés céljának eléréséhez fűződő érdek engedi.

Az Egyesület folyamatosan gondoskodik az adatok naprakészen tartásáról, amennyiben a munkafolyamatok során kiderül, hogy egy adat elavult, kezdeményezi a módosítását az informatikai és egyéb rendszerekben.

Az  Egyesület törli a személyes adatot minden olyan esetben, amikor az adatkezelés célja megszűnt és törvényi kötelezettség nem áll fenn az adat további tárolásával, kezelésével kapcsolatban.

Az  Egyesület biztosítja, hogy a tagok mindenre kiterjedő tájékoztatást kapjanak a róluk kezelt személyes adatokról, valamint az adatkezelés körülményeiről. A tag kérheti adatai helyesbítését, valamint törvényben meghatározott esetekben tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen. A tagok az általuk sérelmesnek vélt adatkezeléssel szemben a Nemzeti Adat-és Információszabadság Hatósághoz, valamint bírósághoz fordulhatnak.

Az Egyesület biztosítja, hogy a tagok negatív jogkövetkezmények nélkül kérhessék olyan személyes adataik törlését, amelyet az Egyesület tagok hozzájárulása alapján kezel. Amennyiben az adatok törlése jogszabályi tilalom, vagy a tagok jogos érdeke miatt nem lehetséges a személyes adatot a SZBK Egyesület zárolja, a zárolásról a tagokat tájékoztatja.

Az adatkezelési műveleteket az Egyesület úgy tervezi meg és hajtja végre, hogy a tagok magánszférájának védelme megfelelő módon biztosított legyen. A technika mindenkori fejlettségére tekintettel – megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek az adatbiztonság érvényre juttatásához szükségesek. Az adatokat védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

Az Egyesület adatfeldolgozó igénybevétele esetén gondoskodik arról, hogy a kiválasztott adatfeldolgozó a személyes adatok védelme érdekében megtegye a szükséges intézkedéseket. Az  Egyesület adatvédelmi ügyekben illetékese: a mindenkori elnök.

Tag a jelen tájékoztatóban szereplő jogait az Egyesület elnökéhez intézett írásbeli kérelmében gyakorolhatja.

Az adatkezelés jogalapja

Az Egyesület a tagok személyes adatait a tag jelen szabályzatban található tájékoztatáson alapuló, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Info.tv.) 5. § (1) bekezdés a) pontja szerint a tagok önkéntes hozzájárulása alapján kezeli.

Az adatkezelési esetek bemutatása

Az  Egyesületében való tagsággal kapcsolatos adatkezelés

Az Egyesület Alapszabályának alapján az Egyesület tagjai magánszemélyek és jogi személyiségű szervezetek, egyesületek, melyek delegált képviselő útján képviseltetik magukat az Egyesület legfőbb döntéshozó szervében, a közgyűlésben.

Tagsági célból a tag az Egyesület alábbi adatait kezeli:

Név

Cím

Tagsági minősége (rendes, pártoló, tiszteletbeli)

Mesterség (amennyiben releváns)

Elért cím

Elérhetőségek: telefonszám, email cím, honlap

Képviseletre jogosult neve

Képviseletre jogosult elérhetősége: telefon, email cím

Működésből fakadó tájékoztatási célú adatkezelés

Az Egyesület feladata tájékoztatni tagjait az időszerű, tagokat érintő aktuális kérdésekről, a távlati és időszerű szakmai, kulturális, gazdaságpolitikai elgondolásokról, fejlesztési céljairól, döntésekről és szabályozásokról.

A feladat ellátásához szükséges, hogy az Egyesület el tudja érni tagjait, szükség esetén segítségüket, közreműködésüket tudja kérni.

Tájékoztatási és támogatás kérési célból az Egyesület a tagok alábbi adatait kezeli:

Név

Cím

Elérhetőségek: telefonszám, email cím, honlap

Képviseletre jogosult neve

Képviseletre jogosult elérhetősége: telefon, email cím

Az Egyesület a rendezvényein készült fotók, videók felhasználása, beszámolókhoz, pályázatokhoz, honlap népszerűsítéséhez.

Adatok kezelésének módja

Az adatokat az Egyesület adatkezelője veszi fel jelen szabályzat rendelkezéseivel összhangban.

Az Egyesület az adat felvétele előtt minden esetben közli az érintettel az adatkezelés célját, valamint az adatkezelés jogalapját.

A szabályzat szerinti adatok felvételére internetes felületen, elektronikus űrlap segítségével kerül sor. Az adatok felvételére az Infotv. 6. § (1) bekezdése alapján kerül sor, amely szerint személyes adat kezelhető akkor is, ha az érintett hozzájárulásának beszerzése lehetetlen vagy aránytalan költséggel járna, és a személyes adat kezelése

a) az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából szükséges, vagy

b) az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából szükséges, és ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll.

Az adatkezelés a tagok, jelen szabályzatban bemutatott érdekeit szolgáló érdekképviseleti, valamint tájékoztatási célt szolgálja, amely a SZBK Egyesület Alapszabályában rögzített közérdekű célok hatékony teljesítése miatt szükséges.

A SZBK Egyesület az Infotv. 6. § alkalmazása során figyelembe vette, hogy a kezelt adatok arányban álljanak a közérdekű célok elérésével, valamint, hogy a tagok személyes adatok védelméhez fűződő jogai a legkisebb mértékben sérüljenek.

A SZBK Egyesület és a tagság is közreműködik az adatkezeléssel kapcsolatos tájékoztatás megadása és a tagok jogainak érvényesítése érdekében.

A megadott személyes adatok törlését a tag a IV. pont szerint kérheti és tiltakozhat személyes adatainak rögzítése ellen.

Az Egyesület személyes adatokat harmadik személy számára, csak a tag előzetes hozzájárulása alapján továbbíthat.

Az Egyesület kiemelt figyelmet fordít az általa kezelt elektronikus levélcímek felhasználásnak jogszerűségére is.

Az Egyesület személyes adatokat nem tartalmazó statisztikákat továbbíthat 3. személye számra (pl.: minisztériumok) az Alapszabályzatban megjelölt feladatai ellátásához szükséges mértékben.

Az adatok kezelésére minden esetben az adatkezelés céljának teljesüléséig, illetve, ha a tag ezt kéri, akkor az adatai törlési kérelméig kerülhet sor.

A tagok jogai az adatkezeléssel kapcsolatban

Tájékoztatáshoz való jog

A tag bármikor jogosult tájékoztatást kérni az Egyesület által kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével–törlését a kapcsolat@szadvar.hu, a szervezes@szadvar.hu vagy a webmester@szadvar.hu email címen.

Az Egyesület a tag kérésére tájékoztatást ad a rá vonatkozó, általa kezelt adatokról, az általa vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól. Az adatok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá – a tag személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. Az Egyesület a kérelem benyújtásától számított 25 napon belül írásban adja meg a kért tájékoztatást.

Az Egyesület – ha belső adatvédelmi felelőssel rendelkezik, a belső adatvédelmi felelős útján – az adatvédelmi incidenssel kapcsolatos intézkedések ellenőrzése, valamint a tag tájékoztatása céljából nyilvántartást vezet, amely tartalmazza a tag személyes adatainak körét, az adatvédelmi incidenssel érintettek körét és számát, az adatvédelmi incidens időpontját, körülményeit, hatásait és az elhárítására megtett intézkedéseket, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat.

A tag bármely, az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, illetve észrevétellel a SZBK Egyesület elnökéhez fordulhat, az Egyesület ’honlapján’ található elérhetőségek valamelyikén.

A tag kérheti adatainak törlését, helyesbítését, zárolását

A tag bármikor jogosult a helytelenül rögzített adatainak helyesbítését vagy azok törlését kérni az Egyesület ’honlapján’ található elérhetőségek valamelyikén. A SZBK Egyesület a kérelem beérkezésétől számított 5 munkanapon belül törli az adatokat, ez esetben azok nem lesznek újra helyreállíthatók. A törlés nem vonatkozik a jogszabály (pl. számviteli szabályozás) alapján szükséges adatkezelésekre, azokat a szükséges SZBK Egyesület a szükségességes időtartamig megőrzi.

A tag kérheti továbbá, adatainak zárolását. A SZBK Egyesület zárolja a személyes adatot, ha a tag ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené a tag jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

A helyesbítésről, a zárolásról és a törlésről a tagot, továbbá mindazokat értesíteni kell, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel a tag jogos érdekét nem sérti.

Ha a SZBK Egyesület a tag helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 25 napon belül írásban közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait.

A tag tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen

A tag tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen. A SZBK Egyesület elnöksége a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.

A tag a jogait az Egyesület honlapján található elérhetőségek valamelyikén feltüntetett elérhetőségeken gyakorolhatja.

Jogorvoslati lehetőségek

A tag az Info.tv., valamint a Polgári Törvénykönyv (2013. évi V. törvény) alapján

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; www.naih.hu) fordulhat vagy bíróság előtt érvényesítheti jogait.

Adatbiztonság

A SZBK Egyesület kötelezi magát arra, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai intézkedéseket, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg mindent megtesz annak érdekében, hogy megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását.

A szabályzat módosítása

Az Egyesület fenntartja a jogot, hogy jelen szabályzatot az alábbiak szerint módosíthassa:

Az adatkezelések lényeges tartalmi elemeit nem érintően a tag előzetes értesítése mellett egyoldalú módosítással.

Amennyiben a szabályzat meglévő tartalmi elemeinek lényeges módosítására van szükség (így különösen az adatkezelés jogalapjának módosítása, a kezelt adatok körének bővítése), a SZBK Egyesület értesíti a tagokat és a módosítást követően az adatok kezelését csak a tag hozzájárulásával folytatja, vagy kezdi meg.

Amennyiben a szabályzatot új adatkezelési esetkörrel szükséges kibővíteni, a SZBK Egyesület értesíti a tagokat és a módosítást követően az adatok kezelését csak a tag hozzájárulásával kezdi meg.

A fentiek alapján az Egyesület programokkal, pályázattal, egyesületi élettel kapcsolatos hírlevél küldésére használja fel az Ön személyes adatait (név és e-mail cím), azokat harmadik félnek át nem adja. A hírlevélről bármikor leiratkozhat úgy, hogy jelezi felénk leiratkozási szándékát a kapcsolat@szadvar.hu, a szervezes@szadvar.hu vagy a webmester@szadvar.hu e-mail címen egy „leiratkozás” tárgyú levélben.

Jelen adatkezelési szabályzat 2018. május 24-tól visszavonásig hatályos.